Tài vận con người

Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp trong Tử vi Giáp ngọ

Cảm thấy nhiệt độ bàn tay mình cao hơn nhiệt độ bên ngos’ thấy chức năng của tuyến giáp trạng có vấn đề, xuất hiện

Phân tích nạp âm lục thập hoa giáp trong Tử vi Tân Sửu

Gặp Kim hoàn toàn không tạo ra sự thay đổi, phạm chủ về nguy nan. Nếu như mệnh trưóc tiện gặp Mộc, lại gặp Hỏa