h

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 8/2/2019

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là nặng thứ ba. Trùng tang Năm là